U bevindt zich op:
Karel Doormanstraat 51, tel: 0186 612 595

Catechese

Activiteit catechese.

Onze parochie en de katholieke school hebben, sinds hun bestaan in Oud-Beijerland, nauwe contacten met elkaar. Hierdoor proberen zij  de doelstelling van het katholiek onderwijs te optimaliseren.

In de praktijk komt het er op neer, dat pastor Geurts wekelijks de leerlingen van groep 1 tot en met 4 op school bezoekt. Hij vertelt hen dan over de belangrijke dingen van het geloof. In de groepen 5 tot en met 8 komt pastor Lizzy Beenhakker vijf maal per jaar. Zij geeft dan aan iedere groep één uur intensief les. De inhoud van de lessen wordt aan het begin van het schooljaar met school afgestemd.

De leerkrachten van school maken gebruik van de methode ‘Hemel en Aarde’. ‘Hemel en Aarde’ is een methode voor godsdienst en levensbeschouwing in het basisonderwijs.

De leerlingen van de Willibrordusschool zijn ook kind aan huis in de kerk. Daar worden, na een voorbereiding in de groepen m.b.v. de pastor en leerkracht, de kerkelijke hoogtijdagen gevierd. Meestal is de pastor hier ook bij aanwezig, maar het wordt altijd door de leerkrachten geleid.  Aswoensdag en Palmpasen krijgen eveneens ruime aandacht. De takjes worden op het schoolplein verbrand en alle kinderen ontvangen vervolgens een askruisje. De palmpaasstokken worden na de viering bij parochianen gebracht. Dit gebeurt door de ouders met hun kind of kinderen.

De patroonheilige van de school, Willibrordus, wordt niet vergeten. Voor iedere herfstvakantie wordt het zogenaamde Willibrordusfeest gevierd.

 

Een aparte plaats nemen de EHC ,1ste heilige communie gr. 4 en het Vormsel gr.8 in. Niet alleen voor de leerlingen die deze sacramenten ontvangen, maar ook voor de overige leerlingen van deze groepen. Dit maakt hen bewust dat ze niet alleen op een katholieke basisschool zitten, maar dat er ook een diepere achtergrond achter deze naam steekt.
De voorbereidingen voor de EHC en het Vormsel worden besproken met de pastor , ouders en de groepsleerkrachten. De inbreng van de ouders is hierbij van groot belang. De ouders zijn ook tijdens deze viering actief betrokken. Na afloop vindt er een evaluatie tussen ouders, pastor en leerkracht plaats.

Een aantal leerlingen zingt bij het kinderkoor Deo Melodia. Deze kinderen oefenen op de woensdagavond in de kerk en kunnen ook iedere dinsdagmiddag na schooltijd oefenen. Het kinderkoor wordt geleid door Jantine Valkenburg. Eens in de maand is er een gezinsviering. Deze viering heeft een bepaald thema. Bij toerbeurt komt elke groep aan de beurt om lezingen en andere activiteiten tijdens deze dienst te verzorgen. Op deze manier probeert de school de ouders en kinderen te blijven betrekken bij de parochie.

Jaarlijks evalueren de pastor en team de activiteiten. Waar nodig, vinden aanpassingen plaats. Tevens staat men ook open voor suggesties of ondersteuning.

 

 

Korte geschiedenis van de Willibrordusschool.

Het moge duidelijk zijn: 100 jaar is een lange tijd. Daarin kan veel gebeuren. Belangrijke zaken die terecht komen in de analen van de geschiedenis van de school. Maar ook zaken die eigenlijk wel op dat moment zeer belangrijk waren maar toch niet in de geschiedenisboeken terecht kwamen. Vaak blijven deze ‘hangen’ in de herinnering maar ook dat kent zijn beperkingen. 100 jaar Willibrordusschool heeft ook zo zijn hoogtepunten die ergens beschreven staan maar ook momenten die in de vergetelheid terecht gekomen zijn. Ach, het zij zo.

Het is dan ook te begrijpen dat we in dit jubileumjaar echt niet alles uit de historie van de school kunnen beschrijven. Doen we dan ook maar niet en we zullen ons dan ook beperken tot een aantal relevante momenten uit de 100 jarige historie van de school.

In de beginjaren van de 19e eeuw hadden de katholieken in Oud kerkBeijerland geen eigen kerk. Om te voldoen aan hun kerkelijke plichten moesten ze naar Rhoon. In 1824 werd de eerste pastoor benoemd. Een officiële kerk was er nog niet. Pas in 1828 werd de grote zaal van het huis ‘Vredestein’ aan de Karel Doormanstraat ingewijd als ruimte voor de katholieken om er hun diensten te houden. Later werd een deel van het huis ‘Vredestein’ afgebroken en werd een nieuwe kerk gebouwd. Deze kerk werd gewijd aan de Heilige Antonius van Padua. Pas in de beginjaren van de 20e eeuw werd serieus gedacht over katholiek onderwijs in Oud Beijerland wat resulteerde in de oprichting van de Willibrordusschool in 1911.

zustersVanaf het begin van het bestaan van de school hebben notabelen van de parochie een grote rol gespeeld bij het onderwijs. De Zusters van Liefde uit Tilburg speelden vanaf de vijftiger jaren ook een belangrijke rol bij het katholiek onderwijs. oude schoolIn Puttershoek was één van de kloosters van deze orde gevestigd en het is deze orde die veel werk verricht heeft voor het katholieke onderwijs in de Hoeksche Waard en in Oud Beijerland in het bijzonder.

In 1911 werd de school opgericht als parochieschool behorende bij de katholieke kerk St. Antonius van Padua.
oude schhool2De lagere school kreeg de naam van Willibrordus en werd in eerste instantie in een viertal huizen ondergebracht. Later in een gebouw dat tegenover de katholieke kerk in de Karel Doormanstraat lag. Daar heeft de school tot halverwege de jaren 70 gestaan. O.a. de heren. Th. Bosman en P. Schneider waren de hoofden der scholen in de jaren voor en na de Tweede Wereldoorlog.
Over de Willibrordusschool van vóór de Tweede Wereld oorlog houden we het gemakshalve maar kort. De lagere school werd door relatief weinig kinderen bezocht maar er was op dat moment geen norm dat bepaalde bij hoeveel leerlingen een school bestaansrecht had. Eigenlijk niet meer dan 45 leerlingen bezochten de school.

w1Maar rond 1970 vond er een duidelijke kentering plaats. Heel belangrijk lijkt het dat vanaf 1967 iedere leerkracht op school in gewone burgerkleding les mocht geven. Dus ook de zusters. Of dit ook onderwijskundig gezien een enorme doorbraak genoemd mag worden, laten we maar even met alle respect voor ieders eigen mening in het midden. Maar op deze wijze kwam de school wel weer een stukje korter bij de dagelijkse burgerlijke wereld te staan. Doordat velen vanuit de omgeving en vooral vanuit Rotterdam zich gingen vestigen in Oud Beijerland werd ook de behoefte aan katholiek onderwijs groter. Het aantal leerlingen op de Willibrordusschool groeide daardoor stevig tot zelfs 82 in 1973. Het schoolgebouw aan de Karel Doormanstraat werd te klein. Het gebouw had ook geen goede voorzieningen zoals een magazijn voor lesmateriaal, een adequate personeelskamer, hoofdenkamer en een overblijfruimte. Een centrale verwarming was nergens te zien. En over een speelplaats die verantwoord te gebruiken was, was al helemaal geen sprake. Allemaal voorzieningen die tegenwoordig voor een school normaal zijn. Het gebouw voldeed dus gewoonweg niet meer aan de (onderwijskundige) eisen van de tijd.

w2En dus achtte het toenmalige schoolhoofd C. Seesink met zijn bestuur dat het nodig was alles in te zetten op een nieuw schoolgebouw waarbij alle noodzakelijke voorzieningen aanwezig zijn en bovendien de mogelijkheid tot groei aanwezig was. Het zou best wel eens kunnen zijn dat een aantal belangrijke onderwijs en bestuurlijke notabelen de wensen van Seesink wel erg overdreven vonden. Maar hij en zijn bestuur zette door. Zelfs de plaatselijke pers besteedde er de nodige aandacht aan in een bijna paginagroot artikel.

Ondertussen bleven de leerlingen genieten van w3Aap – Noot – Mies en Wim en werd er op een zeer goed niveau les gegeven. Daar zorgden de Zusters wel voor. En Seesink met zijn team.

En toch gebeurde het. Een nieuw schoolgebouw kwam er. Op 13 maart 1975 meldde “Het Zuiden” dat de eerste paal voor een nieuwe school geslagen was door Pastoor Stoelinga. Nadat deze eerwaarde de nodige hendels van de heimachine had beroerd, werd in een groot tempo een gebouw neergezet dat paste in die tijd. Het gebouw bevatte lokalen die met behulp van schuifwanden getransformeerd konden w4worden tot één grote ruimte. Ook werd er gedacht aan ruimte voor handenarbeid.

In september van datzelfde jaar werd er al gebruik gemaakt van het gebouw aan de Frans Halsstraat en op vrijdagochtend 7 november 1975 werd het gebouw dan eindelijk officieel geopend door de bisschop van Rotterdam Mgr. Simonis. Een door het schoolhoofd Seesink gemaakte plastiek, voorstellende de monnik Willibrord op een schip, werd door de bisschop onthuld. Het was op dat moment 10.30 uur.
De kleuters startten eind jaren ’70, om precies te zijn in 1978, in het oude schoolgebouw aan de Karel Doormanstraat. Zij zouden zich pas later voegen bij de lagere school op de Frans Halsstraat.

Dat gebeurde in 1980 en bij diezelfde gelegenheid werd het houten beeld op het schoolplein onthuld door, wederom, pastoor Stoelinga. 

w5Het beeld werd ontworpen door de bekende Oud Beijerlandse kunstenaar J.J.Beljon en stelt twee fietsende kinderen voor.

Op de voorgevel is niet lang daarna (25 mei 1981) een mooi reliëf aangebracht met afdrukken van allew6 kleuterhandjes van de kleuters die op dat moment de kleuterschool bezochten. Dat is nu alweer meer dan 30 jaar geleden! Overigens was toen Dhr. Jo Jongen al benoemd tot hoofd van de Willibrordusschool. In 1977 werd hij, komend vanuit Rotterdam en als geboren Maastrichtenaar, benoemd als hoofd en werd gelijk geconfronteerd met allerlei onderwijskundige veranderingen. Een van de meest belangrijkste veranderingen toen was de vorming van een basisschool.

De school groeide onder zijn leiding uit tot een school met meer dan 200 leerlingen die allen in een schoolgebouw ondergebracht zijn dat al weer verschillende uitbreidingen heeft gehad. Een kleuterlokaal, een techniek ruimte, een ruime personeelskamer en directiekamer zijn zo verschillende uitbreidingen die plaats vonden onder J. Jongens’ leiding.

Onderwijskundig werd steeds gezocht naar het beste. Ook het eigentijds onderwijs met haar moderne middelenw7 vonden een plaats binnen de Willibrordusschool. Modern lesmateriaal zoals de computer en het digitale schoolbord, maar ook een eigentijdse rekenmethode en een goede leerlingenzorg dragen bij dat –zoals de inspectie nog niet zo lang geleden zei- de school behoort bij de 5% beste basisscholen van het land.

Een eenvoudig rekensommetje zegt ons dat gedurende deze 100 jaar zeker honderden leerlingen de school hebben bezocht. Zeker meer dan 1000 leerlingen. Wat is er van deze leerlingen allemaal terecht gekomen? Velen gingen na de lagere school richting voortgezet onderwijs: HBS, Gymnasium, Huishoudschool, Technische school, Land- en tuinbouwschool. Noem maar op. De Mammoetwet kwam en toen gingen we allemaal ineens naar de Mavo, Havo. Het VMBO kwam er. Altijd was er wel ergens een verantwoord plekje voor een leerling te vinden. Alle teams van de Willibrordusschool besteedden in de loop van de afgelopen jaren de nodige aandacht aan de vervolgkeuze. Zeker de laatste jaren staat de zorg zeer duidelijk in de bovenste regionen van het prioriteitenlijstje van de school. En daar horen tegenwoordig ook de pluskinderen bij.
En niet alleen aan zorg en onderwijs werd de nodige aandacht besteed. Denk maar eens aan de talloze schoolreisjes, de beroemde musicals, het kerkkoortje, de vele avondvierdaagsen, de haast ontelbare sporttoernooien, de gezellige eindejaarskampen, de niet te tellen bezoeken aan musea, kinderboerderijen en dierentuinen, en al die bezoeken van specialisten op school zoals politie-brandweer-ziekenbroeders. Allemaal activiteiten die het onderwijs op de Willibrordusschool op zo’n hoog niveau helpen.

Bijzonder vermeldenswaardig is het dat de Willibrordusschool nog steeds een eigen schoolbestuur heeft. Veel scholen in Nederland behoren tot een zogenaamd groot bestuur dat meerder scholen onder haar toezicht heeft. Ons schoolbestuur heeft één school waarvoor zij verantwoordelijk is. Alle aandacht van het bestuur gaat dan ookw8 naar één school. Ooit werd het bestuur gevormd door een aantal enthousiaste notabelen uit het dorp die op de een of andere manier bij de parochiekerk betrokken waren. Dat is tegenwoordig ietsje anders. De leden van het schoolbestuur zijn mensen met kennis van zaken die op een enthousiaste manier (bestuurlijk) bijdragen aan het welzijn van de school. Samen met de Medezeggenschapsraad, waarin ouders en personeel hun vertegenwoordigers hebben, ondersteunen zij de school. Daarbij speelt natuurlijk de inbreng vanuit de katholieke kerk een grote rol. En niet alleen met het wekelijkse schoolbezoek van Pastor Geurts aan alle groepen. Daarnaast heeft de school een zeer actieve ouderraad bestaande uit meer dan 10 leden. Vele bijzondere activiteiten die de school zo leuk maken, worden door deze groep betrokken ouders verwezenlijkt. Denk hierbij maar aan het overblijven en de fancy fair.
Alle de leden van het bestuur, medezeggenschapsraad en ouderraad zetten zich in voor de school in hun eigen vrije tijd en pro deo. Chapeau! En wat is er nu van al die leerlingen geworden die ooit op onze school hebben gezeten? Noem maar op, alles is mogelijk. Velen werden huismoeder met kinderen, leraar op een of zelfs onze school, televisiepresentatrice, bedrijfsmedewerker, tuinarchitect, ICT-deskundige, ziekenhuisspecialist, huisarts, vader, schooldirecteur, tolk, gepensioneerd. Het lijstje kan stevig aangevuld worden.
De hoop blijft dat een ieder die op de Willibrordusschool ooit heeft gezeten de school ervaren heeft als een fijne school dat een goede en stevige basis heeft gegeven voor ieders toekomst. Dat gunnen we ook de huidige leerlingen en zij die in de toekomst onze school nog zullen bezoeken.
Immers, een dergelijk school als de Willibrordus in Oud Beijerland is het waard om nog eens 100 jaar te bestaan.

w9

LizzyEven voorstellen.........

 

Mijn naam is Lizzy Beenhakker en ik ben sinds 1 april 2016 als pastor werkzaam in het team van de parochie De Heilige Familie op Goeree Overflakkee en in de Hoeksche Waard. In die hoedanigheid zal ik met enige regelmaat ook een godsdienstles op de Willibrordusschool geven. Dit schooljaar zijn dat de vormsellessen in groep 8. Ik heb twee kinderen, Sander (24) en Maartje (20) die allebei in Amsterdam studeren en wonen. In september ga ik trouwen met Rob die ook twee kinderen heeft, Janna is 23, zij studeert in Rotterdam en Linze (20), die gaat studeren in Utrecht. Wij hopen aankomend jaar ergens in de parochie een huis te kunnen kopen. Ik ben niet altijd als pastor werkzaam geweest. Van oorsprong kom ik uit de zakelijke dienstverlening (AKZO, McKinsey & Co en Van Doorne Advocaten) tot ik in 1996 de mogelijkheid kreeg om een recreatiebedrijf over te nemen.

In die periode ben ik ook parttime theologie gaan studeren aan de Universiteit van Tilburg. Dit is mijn tweede benoeming als pastor in een parochie. Ik heb zes jaar geleden een functie aanvaard als pastor in de federatie Driestromenland (Gorinchem e.o., Leerdam, Everdingen en Vianen). Mijn werkvelden waren daar, net als hier catechese, diaconie en waar nodig liturgie of uitvaarten. Ik heb veel ervaring opgedaan met lesgeven op scholen, aangezien ik zowel in Everdingen als in Hagestein wekelijks zelf de godsdienstlessen verzorgde in de boven- en onderbouw. Op de andere scholen kwam ik een keer of vier tot zes per jaar. Daarnaast organiseerde ik alle schoolvieringen aan het begin van het schooljaar en uiteraard de vieringen met Pasen en Kerst. Ik kijk er naar uit om ook bij jullie op school af en toe de lessen te kunnen verzorgen!

Voor informatie over de activiteiten van de werkgroep Catechese kunt U bellen of mailen met: Steven van Wijk 0186 -613456 directie@willibrordusschool.com Janeke Lutz 0186 613336 of 0621441019 janekelutz@gmail.com