U bevindt zich op:
Karel Doormanstraat 51, tel: 0186 612 595

Begraafplaats

Uittreksel Reglement   Uittreksel Reglement PDF

 Algemeen

Deze begraafplaats is het eigendom van de parochiekern St.Antonius van Padua en bestemd om een laatste rustplaats te verschaffen aan overleden parochianen en familieleden tot in de eerste graad.

Indien besloten is om gebruik te willen maken van het gebodene dan zal daarover desgevraagd in meer detail de informatie worden verstrekt en kan er, met in achtname van het reglement, een grafakte worden opgemaakt.

 Begrafenis regelen?

 1. Een kerkelijke uitvaart aan te vragen bij de pastor (0186-612595) of via het secretariaat (0186-615880).
 2. Kies de uitvaart ondernemer van uw voorkeur en meldt u daar aan
  Wanneer u de eerste melding doet bij uw verzekeringsmaatschappij dan heeft dat meestal tot gevolg dat deze maatschappij de uitvaartonderneming inschakelt waarmee zij een overeenkomst gesloten hebben. Mocht u een uitgesproken voorkeur hebben voor een begrafenisonderneming dan dient u dat aan uw verzekeringsmaatschappij kenbaar te maken, evt via de door u gekozen begrafenisondernemer.
 3. Aangifte bij de burgerlijke stand, evt. met hulp van de uitvaartondernemer. Een bewijs van overlijden, afgegeven door een arts, dient daarbij te worden overlegd. Toestemming tot begraven wordt door de burgerlijke stand verstrekt.
 4. De uitvaart ondernemer maakt, na overleg met de nabestaanden, alle benodigde afspraken en zorgt voor de administratieve en financiële bescheiden. Hij heeft de leiding van de uitvaartplechtigheid.
 5. Grafkeuze Onderstaand de mogelijkheden voor het verkrijgen van z.g. grafrecht.
  1. Particulier graf
  2. Algemeen graf 
  3. Urnengraf/urnennis

Opm: Reserveren van een grafplaats is onder bepaalde omstandigheden mogelijk. Hierover beslist de beheerder van de begraafplaats.

Particulier  graf

Een particulier graf is aan te raden als u de beschikking wilt hebben over een grafplaats voor langere termijn en het de bedoeling is dat te zijner tijd een nabestaande van de overledene in de eerste graad in hetzelfde graf te begraven. Dit laatste onder de voorwaarden die dienaangaande zijn opgenomen in de zogenoemde “Wet op de Lijkbezorging”.

Het recht op een particulier graf wordt maar aan 1 iemand verstrekt: de eigenaar (rechthebbende). Deze persoon bepaalt wie in de grafruimte mag worden bijgezet. De rechthebbende draagt er zorg voor dat de begraafplaatsbeheerder over actuele adresgegevens beschikt. Wijzigingen kunnen via het parochiesecretariaat per e-mail, brief of telefoon doorgegeven worden aan de administratie van de begraafplaats.

Grafrechten worden gevestigd voor een periode van 30 jaar of 100 jaar. Drie maanden voor het verstrijken van de contractduur wordt de rechthebbende van het graf aangeschreven en de mogelijkheid gegeven tot het verlengen van het grafrecht met 10 of 20 jaar. In een eigen graf is bijzetting mogelijk, echter een grafrustperiode van 10 jaar na de eerste begraving moet daarbij in acht genomen worden. In eigen graven kan desgewenst ook, in geval van een crematie, de urn bijgezet worden tegen de voorwaarden als ware het een urnennis.

Algemeen graf

Grafrechten van een algemeen graf worden gevestigd voor een periode van 10 jaar en kunnen eenmaal verlengd worden met 10 jaar. Bijbegraving is niet mogelijk.

Urnengraf/urnennis

In een eigen urnengraf/urnennis kunnen een of twee urnen worden bijgezet. Voor verdere bepalingen gelden dezelfde bepalingen als bij eigen graf.

Ruimen van het graf en urnengraf/urnennis

Is het recht op het graf vervallen en is de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar verstreken, dan kan het bestuur van de parochie, met inachtneming  van de voorwaarden gesteld in het reglement. opdracht geven de grafplaats te ruimen en vrij te maken voor een volgende begraving.

De stoffelijke resten worden dan in een verzamelgraf van de begraafplaats herbegraven.

Ruiming van asbussen geschiedt door verstrooiing van de as op het daartoe aangebrachte strooiveld.

Afstand doen van grafrecht

Op ieder moment kan afstand gedaan worden van rechten voor een eigen graf. Schriftelijke aanmelding is daarvoor noodzakelijk. Restitutie van betaald grafrecht is niet mogelijk.

Verlopen graven

Jaarlijks op 1 januari zal een lijst van de graven, waarvan het grafrecht verjaard is en waarvan tevens onbekend is wie de nabestaanden zijn, op het mededelingenbord worden opgehangen. In een uiterste poging om nabestaanden op te sporen wordt eenieder die informatie over een van de graven kan verstrekken, verzocht om contact op te nemen met het secretariaat.

Deze mededeling blijft het gehele jaar hangen. Als er eind van het jaar nog geen meldingen zijn ontvangen dan is het parochiebestuur, geheel volgens de bepalingen in het begraafplaats reglement, gerechtigd om tot grafruiming over te gaan.

Onderstaand de laatste gepubliceerde lijst.

 

Naam overledene

Sterfdatum

L-G-03

H.C. v.d. Klei

16-10-1984

L-G-07

E.M. Heckman

19-12-1982

L-H-06

A.W. van Dijk

29-7-1988

L-I-07

M.S. Dielissen-Buys

11-12-1989

R-B-01

J.B. Uil

27-9-1930

R-B-02

C. Uil-Wansink

4-4-1960

R-B-03

A.J.C. Begheyn

28-10-1932

R-C-01

M.P. Peeters-Verhoeven

31-1-1931

R-D-04

F. Brabers

5-9-1967

R-D-05

Okke Weller

27-5-1973

R-E-03

J. Heynen

2-7-1977

R-E-06

J. Plas

29-8-1978

R-F-06

M.J.v.d.Kley

7-9-1982

R-G-05

P de Boer

5-11-1982

R-H-03

L.H. de Boer

9-4-1986

Tarieven.

Ongeacht de keuze (zie boven onder ‘begraafplaats regelen’) worden hiervoor de kosten van “Grafrecht” in rekening gebracht.  (Zie onderstaande tabel)

In het grafrechttarief zijn ook de kosten voor Algemeen Onderhoud van de begraafplaats opgenomen.

In geval van een ‘eigen’ graf of urnennis verschaft dit een grafrecht voor de overeengekomen periode. Verlenging daarvan is mogelijk. (zie onderstaande tabel).

Grafrechten worden onmiddellijk voorafgaand aan de begraving/bijzetting gefactureerd voor de totale periode.

Het delven van graven is een gemeentelijke activiteit en wordt als zodanig apart door de gemeente gefactureerd. 

R.K.Begraafplaats Oud-Beijerland
Tarieven per 1 januari 2018

Particulier graf

Grafrecht (dubbel / 2 laags)

  30 jaar

€ 2100,=

Grafrecht

100 jaar

€ 5600,=

Verlenging grafrecht (ook 20 jaar is mogelijk

  10 jaar

€   700,=

Bij de 2de begraving moet worden bijbetaald om het aantal jaren weer op 30 resp. 100 te brengen. 

Algemeen graf

Grafrecht

  10 jaar

€   700,=

 Ruimingskosten                                                                                                                               €  200,=

Kindergraf

Grafrecht <12 jr  

  30 jaar

€   900,=

Grafrecht  < 1 jr

  30 jaar

€   350,=

Urnennis

Nisrecht

  30 jaar

€   875,=

Nisrecht

100 jaar

€ 2100,=

Verlenging nisrecht (ook 20 jaar is mogelijk)

  10 jaar

€  300,=

 Bijzetting (per keer)                                                                                                                        €  250,=

Verstrooien van as

Per keer

€   100,=

 
 • Alle prijzen zijn inclusief algemeen onderhoud van de begraafplaats
 • Alle prijzen zijn exclusief het delven van een graf
 • De grafplaats tarieven zullen in 2 jaarlijkse stappen worden verhoogd met € 300,= voor particulier graf en met € 100,= voor algemeen graf. Verdere aanpassingen kunnen plaatsvinden op basis van algemene kostenstijgingen

 

 

Algemeen bestuurlijk:  Dhr. J.P.van Egeraat;  tel: 0186-612937

                                                                                                 06-22475211

                                                                            E-mail: jacqriet@gmail.com

Beheer en Onderhoud:  Dhr. J.Nieuwenhuizen; tel: 0186-614996

                                                                                              06-40748412

                                                                            E-mail: grotemailvoorjan@gmail.com

Administratie:                   Mevr. E.van Spaandonk; tel: 0186-612491

                                                                            E-mail: e.spaandonk1@kpnplanet.nl

Parochiesecretariaat (di en vr van 09.30 tot 12.00 uur): tel: 0186-615880

 

 

 Achter het kerkgebouw aan de Karel Doormanstraat 51 in Oud-Beijerland bevindt zich onze begraafplaats. Sinds vele jaren de plaats waar veel nabestaanden hun geliefde overledenen mogen gedenken en herdenken.

Dit mooie eigendom van onze parochie vraagt vanzelfsprekend aandacht voor onderhoud. Tot op de dag van vandaag wordt dat onderhoud uitgevoerd door een aantal gepassioneerde vrijwilligers. Grasmaaien, paden en perk onderhoud, onkruidbestrijding, heggen snoeien, kortom al het werk wat doorgaans in een tuin gedaan moet worden. Deze vrijwilligers zetten hun beste beentje voor op alle even donderdagen in het jaar. Daarbuiten wordt er in goed overleg extra gewerkt voor zover dit in de wisseling van de jaargetijden noodzakelijk blijkt.

Het is aan de nabestaanden om de grafplaats en het daarop aangebrachte grafmonument te verzorgen, hetzij door het zelf uit te voeren of uit te laten voeren. Bij het aangaan van een overeenkomst tot begraving worden daaromtrent afspraken gemaakt met in acht name van het gestelde in het reglement van onze begraafplaats.

Als de bij aanvang overeengekomen periode van grafrust is verstreken wordt contact opgenomen met de nabestaanden die dan de gelegenheid wordt geboden om, binnen het gestelde in het reglement, de grafrechten te verlengen. Wanneer de nabestaanden daar niet toe besluiten dan kan besloten worden tot 'ruiming' van de grafplaats. Dit Allerzielenplaatje 2015houdt in dat de stoffelijke resten die zich nog in het betreffende graf bevinden worden opgegraven en afgelegd in het hiernaast afgebeelde verzamelgraf. Dit alles vanzelfsprekend na overleg en schriftelijke bevestiging met de nabestaanden.

 

 

  

 

  

zijpad-naar-rechts zicht-naar-links zicht-naar-de-kerkgrafheuvel-r grafheuvel-l graf-2-r

 

 

 

 

 

 

Poort 3FullSizeRender_1toegangshek  FullSizeRender_2